מהו הליך גישור

הליך הגישור הוסדר בחקיקה בסעיף 79 ג לחוק בתי המשפט

79ג.      (א)

בסעיף זה, “גישור” – הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.

“הסדר גישור” – הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם שהושג בסיומו של הליך גישור;

“מגשר” – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסכמה על יישוב סכסוך שביניהם בהליך גישור בדרך של ניהול משא ומתן חופשי.;

 

(ב)        בית המשפט רשאי, בהסכמת בעלי הדין, להעביר תובענה לגישור;

(ג)         בהליך הגישור רשאי מגשר להיוועד עם בעלי הדין, יחד או לחוד, ועם כל מי שקשור לסכסוך; ורשאי הוא להיפגש עם בעל דין, בהסכמתו, בלי עורך דינו.

(ד)        דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי.

(ה)        העביר בית המשפט ענין לגישור, יעכב את ההליכים שלפניו לתקופה שיקבע, ורשאי הוא להאריך את התקופה בהסכמת בעלי הדין.

(ו)         לא הגיעו בעלי הדין להסדר גישור עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן (ה), יחודשו ההליכים בבית המשפט; אולם רשאי בית המשפט, על-פי בקשה של המגשר או של בעל דין, לחדשם בכל עת לפני תום התקופה האמורה.

(ז)         הגיעו בעלי הדין להסדר גישור, יודיע על כך המגשר לבית המשפט, ובית המשפט יהיה רשאי ליתן להסדר תוקף של פסק דין.

(ח)        הגיעו צדדים לסכסוך להסכמה על יישוב הסכסוך שביניהם בגישור שנערך לפי חוק זה, רשאי בית המשפט המוסמך לדון בתובענה נושא הסכסוך לתת להסדר הגישור שהושג ביניהם תוקף של פסק דין, אף אם לא הוגשה תובענה באותו סכסוך.

 

יתרונותיו של הליך גישור הם רבים:

הליך גישור פותר מחלוקות מורכבות בתוך זמן קצר.

הליך גישור מאפשר לצדדים מסוכסכים לגבש פתרונות שיאפשרו חידוש ושיפור של מערכות יחסים גם בעתיד.

עלות הליך גישור נמוכה בעשרות אחוזים מניהול הליכים דיוניים בבית המשפט.

הצדדים בגישור נהנים מאוטונומיה בהליך קבלת ההחלטות ומשוחררים מכבלי הבירוקרטיה.

בהליך גישור גירושיןמצליחים הצדדים להגיע לפתרון ומונעים בעיות רבות בעתיד להם ולילדיהם.

בהליך גישור אין בירוקרטיה וסחבת.

התוצאה הסופית של הליך גישור היא הסכם נטול ויתורים של מי מהצדדים. בגישור שני הצדדים יוצאים מנצחים.

המגשר הינו אדם ניטרלי ואובייקטיבי העוזר לצדדים לגבש פתרון יצירתי עליו הם לא יוכלו לחשוב לבד עקב קשיים בתקשורת ואתוס שלילי על הסכסוך.