בקשה לפסול שופט שהפנה את הצדדים להליך גישור

 

בקשה לפסול שופט שהפנה את הצדדים להליך גישור

בבית משפט השלום בחיפה התנהל בפני כב’ השופטת שולמית ברסלב, תיק מס. 1290-08-13, שבמסגרתו הוגשה בקשה לפסול את השופטת שהפנתה את הצדדים, בשלב קדם המשפט, להליך גישור. נטען בבקשה שיוזמתה זו של השופטת אינה עולה בקנה אחד עם הצדק הטבעי ועם החומר המצוי בתיק ומהווה, לכאורה, ההעדפה של הצד השני, הנתבע ובא כוחו.

עובדות המקרה

התובעת, שהינה בעלת הזכויות בחלקת קרקע, הגישה תובענה שכותרתה: “בקשה לצו עשה – צו מניעה”. לטענתה, הנתבע, אשר רכש מבעלה המנוח זכויות במחסן בלבד (ללא הצמדות) בבניין הנמצא על החלקה, פלש שלא כדין לחצר הבניין, תוך פגיעה  בזכויותיה הקנייניות וביצע בה, ללא היתר, עבודות בניה שונות. עוד נטען כי הנתבע הטריד את התובעת משך תקופה ארוכה בדרישה בלתי חוקית כי תחתום עימו על הסכם מכר שיחס לאותו מחסן.

בתביעתה עתרה התובעת לסילוק המחוברים שהקים הנתבע וסילוקו מהחצר. כמו כן, דרשה התובעת, פיצוי יומי, אם וככל שלא יעשה כן, לאחר מתן פסק הדין. ובנוסף לכך, עתרה התובעת לצו מניעה קבוע כנגד הנתבע למניעת הסגת גבול והפרעות לתובעת ולכל מי שיכנס לנעליה ו/או יבוא מטעמה ו/או ברשותה. 

בכתב הגנתו הכחיש הנתבע את כל טענות התובעת, וטען כי חלק מהעבודות שביצע היו חיוניות לצורך סלילת גישה למחסן עקב בעיות של הצפה, וכי עבודות אלה בוצעו בהסכמתו ובהמלצתו של בעלה המנוח של התובעת, שמכר לו את הזכויות במחסן,  וחלקן בוצע בכדי למנוע מטרדים, בהתאם  לדרישות העירייה ולטובת כל דיירי הבניין. עוד טען הנתבע בכתב הגנתו, כי התובעת פועלת בניגוד להתחייבויותיו של בעלה המנוח ואינה מאפשרת את השלמת הרישום של זכויותיו במחסן.

בשלב זה הועבר התיק לטיפולה של כב’ השופטת ברסלב ובישיבת קדם המשפט הראשונה, שהתקיימה בפניה בנוכחות בעלי הדין ובאי כוחם, היא הציעה לצדדים להפנות את מכלול המחלוקות שביניהם, לרבות בסוגיות הסגת הגבול, הפרעה ורישום הזכויות להליך גישור. להצעתה זו של השופטת הנכבדה  נתנו שני הצדדים את הסכמתם העקרונית והשופטת הורתה, שב”כ התובעת יודיע, תוך 7 ימים, האם הצדדים הגיעו להסכמה בדבר זהות המגשר, שאם לא כן זהותו תקבע על ידי בית המשפט.

כשבועיים לאחר מכן הגישו הצדדים לביהמ”ש הודעה מוסכמת לפיה הושגה ביניהם הסכמה על מינוי מגשר באמצעות פנייה למרכז הגישור של לשכת עורכי הדין, וכי זהות המגשר תקבע בהתאם להחלטת לשכת עורכי הדין. עוד צוין כי הצדדים יעדכנו את בית המשפט בדבר תוצאות הגישור.

בהתאם לכך הורתה כב’ השופטת ברסלב, כי על התובעת להודיע לביהמ”ש את תוצאות הגישור, וזאת בתוך 90 יום מיום הודעת הצדדים בדבר הפניה להליך גישור.

התובעת לא הודיעה את תוצאות הליך הגישור ועל כן, הורתה השופטת המלומדת לתובעת לעשות כן בתוך 60 יום נוספים.

עוד קודם חלוף המועד הנ”ל, הודיעה התובעת לביהמ”ש  בפקס, באמצעות עורך דינה, שהליך הגישור נכשל. עוד ציינה התובעת כי איננה מיוצגת עוד ע”י משרד עורכי הדין שהופיע מטעמה בתיק עד לאותו שלב, וכי היא מתעדת למנות בקרוב עורכי דין חלופיים, אשר יפנו לבית המשפט תוך זמן קצר ובית המשפט התבקש להמתין עד לפנייה נוספת מטעם בא כוחה.

 

לאור הודעה זו הורתה השופטת כי בנסיבות אלה, לאור כישלון הליך הגישור ובשים לב לאופי המחלוקת, למנות מומחה מטעם בית המשפט ועל התובעת להודיע תוך 15 יום האם הצדדים הגיעו להסכמה בדבר זהותו, שאם לא כן תיקבע זהותו על פי שיקול דעת בית המשפט.

 

הבקשה לפסילת השופטת וההחלטה בבקשה

 

בתגובה לכך הוגשה תלונתה דידן של התובעת כנגד השופטת המלומדת, שבמסגרתה ביקשה את פסילתה של השופטת, תוך שהיא מסתפקת בטענה כללית,  כי החלטת השופטת להפנות את הצדדים להליך גישור, אינה עולה בקנה אחד עם הצדק הטבעי ועם החומר המצוי בתיק ומהווה לכאורה העדפה של הצד השני.

 

ובבקשה זו פוסקת השופטת ברסלב כדלקמן:

 

“במהלך ישיבת קדם המשפט הראשונה, בנוכחות בעלי הדין ובאי כוחם, נערך ניסיון לפתור את המחלוקת שלפני, כמו גם מחלוקות רבות נוספות, שבין בעלי דין, שהובילו לא אחת, כפי שהתחוור, להליכים משפטיים. מטעם זה, הומלץ לצדדים להסתייע בהליך גישור, אשר עשוי לסייע בפתרון מכלול המחלוקות ביניהם. באי כוח הצדדים הסכימו להצעה. באי כוח הצדדים אף הגישו עשרה ימים מאוחר יותר הודעה מוסכמת על מינוי מגשר, באמצעות פניה למרכז הגישור של לשכת עורכי הדין, תוך ציון כי הם יעדכנו את בית המשפט בדבר תוצאות הגישור. בהתאמה, הוריתי על עדכון ותזכורת פנימית.

 

משכך, אין מקום כלל לטרוניה של התובעת כנגד הפניית ההליך לגישור.

 

הליך הגישור הוא הליך בהסכמה שנועד לסייע לצדדים ליישב את הסכסוך בהסכמה. נהיר, כי הפנייה להליך גישור אינה פוגעת במי מהצדדים ואינה מחייבת את מי מהצדדים לקבל את תוצאות הגישור ועל כן, ממילא אין בה כדי לסייע לצד זה או אחר. כך או כך, אי שביעות רצון התובעת מהחלטות שניתנו בעניינה אינן מקימות עילת פסלות אלא מקומן בהליכי ערעור רגילים על פי סדרי הדין ולא בהליכי הפסלות”.

 

סיכומו של דבר

 

פסה”ד הנ”ל ממשיך ועוסק בטענות התובעת בדבר הוראת השופטת למנות מומחה מטעם ביהמ”ש והנסיבות שבהם יש להגיש בקשה לפסילת שופט, אלא שכל אלה אינם מענייננו כאן.

 

מה שחשוב מבחינתנו, המגשרים, זו המודעות המתרחבת אצל קהל השופטים בכלל וכפי שהתגלתה אצל כב’ השופטת ברסלב בפרט – להליך הגישור, וליכולתו של הליך זה לפתור את מכלול נושאי הסכסוך שבין הצדדים ולא להתייחס אך ורק לסכסוך הספציפי שהועלה ע”י הצדדים בכתבי טענותיהם, כפי שמוגבל לכך ביהמ”ש.

 

וזאת הבשורה החשובה מבחינת קהל המגשרים, שפס”ד זה נושא עימו ובשלה ראיתי לנכון להביאו בפניכם.

30.9.2015

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.